TRAININGEN 2018-08-06T12:44:56+00:00

Training VVE

Training VVE

Meer informatie

Verdieping VVE

Verdieping VVE

Meer informatie

Training UK & PUK

Training UK & PUK

Meer informatie

Werken met Baby's

Werken met Baby's

Meer informatie

Training BSO in Bloei

Training BSO in Bloei

Meer informatie

Samenspel op de BSO

Samenspel op de BSO

Meer informatie

Plezier in uitvoering

Plezier in uitvoering

Meer informatie

Basistraining VVE

Basistraining VVE

De training basis VVE is gericht op het leren werken met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma voor pedagogisch medewerkers. In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel peuters met een (risico op) taalachterstand optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de ontwikkelingsgebieden, samenwerking met basisscholen en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen door te werken middels een VVE-methode.

Het doel van de training ‘Basis VVE’ is het verhogen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten. De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 72 studie-uren. Dit is inclusief de 48 studie-uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De training bestaat uit twaalf dagdelen van circa 3,5  uur. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 • Bijeenkomst 1: Werken met een VVE Programma
 • Bijeenkomst 2: Taalontwikkeling
 • Bijeenkomst 3: Rekenprikkels
 • Bijeenkomst 4: Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Bijeenkomst 5: Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Bijeenkomst 6: Observeren en volgen van de ontwikkeling
 • Bijeenkomst 7: Opbrengstgericht werken
 • Bijeenkomst 8: Speelleeromgeving en hoeken
 • Bijeenkomst 9: Ouderbetrokkenheid en communicatie
 • Bijeenkomst 10: Interactievaardigheden
 • Bijeenkomst 11: Doorgaande lijn met de basisschool
 • Bijeenkomst 12: Met en van elkaar leren “Uitwisselen van verschillende VVE methode”

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

Een traject van 12 dagdelen en ongeveer 2,5 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie per training.

De deelnemers krijgen een deelnemersmap ontwikkeld door Pebblz.

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers en het teamoverleg. Pebblz adviseert zodoende ook om leidinggevenden te laten aansluiten bij de training.

*Zie ook bij ons aanbod onze: ‘Verdiepingstraining VVE’ welke goed aansluit op onze:  ‘Basis VVE training’.

Het waarborgen van de kennis en vaardigheden op het gebied van VVE, wordt in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VVE geregeld. Wanneer beroepskrachten werkzaam willen zijn op een VVE-groep, dienen zij hierin scholing te hebben gevolgd vanuit de opleiding of een bewijs van scholing te overleggen. Dit bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen,motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Pebblz verzorgt een training: “Basis VVE training” van 12 dagdelen waarbij de inhoud voldoet aan de bovenstaande punten.

Het doel van de training ‘Verdieping  VVE’ is het verhogen en verdiepen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

*Ook dienen zij al enige voorkennis te moeten hebben op het werken met een vroeg voorschoolse educatie door bijvoorbeeld een Basis VVE programma te hebben afgerond. Zie in ons aanbod onze Basis VVE training.

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

In de training zullen de volgende onderwerpen aanbod komen:

 • Bijeenkomst 1: Pedagogische kernwaarden & shared thinking
 • Bijeenkomst 2: Pedagogische Vaardigheden, werken in kleine groepen, inrichting, hoeken & materiaal
 • Bijeenkomst 3: Observeren & executieve functies
 • Bijeenkomst 4: Activiteiten met baby’s, spelen met thema’s & creativiteit en expressie

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

Een traject van 4  dagdelen en ongeveer 2,5 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie per training.

De deelnemers krijgen een deelnemersmap ontwikkeld door Pebblz.

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers en het teamoverleg. Pebblz adviseert zodoende ook om leidinggevenden te laten aansluiten bij de training.

Het waarborgen van de kennis en vaardigheden op het gebied van VVE, wordt in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VVE geregeld. Wanneer beroepskrachten werkzaam willen zijn op een VVE-groep, dienen zij hierin scholing te hebben gevolgd vanuit de opleiding of een bewijs van scholing te overleggen. Dit bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen,motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Verdiepingstraining VVE

Verdiepingstraining VVE

In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Zij krijgen extra verdieping op het werken met het VVE programma Uk en Puk. Zo gaan zij dieper in op nieuwe recente ontwikkeling en vaardigheden die de huidige samenleving van ons vragen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die ieder 3 uur duren.

UK & PUK

UK & PUK

Uk & Puk is een VVE totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Bij Uk & Puk draait het dus niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Daarnaast wordt er binnen Uk & Puk aandacht besteed aan de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs en groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1.
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk

In het trainingstraject voor VVE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het vroeg voorschoolse educatie programma Uk & Puk Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht, zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen in de bijeenkomsten

 1. Introductie Uk & Puk
 2. Planning en organisatie
 3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
 4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 5. Speelleeromgeving en themahoeken
 6. Spraaktaalontwikkeling
 7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 8. Werken met boeken
 9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
 10. Observeren
 11. Ouderbetrokkenheid
 12. Rekenprikkels
 13. Hoe verder

Het Puk traject omvat het volgende:

Een traject van twee jaar (elke acht weken een bijeenkomst)

– 13 bijeenkomsten van zes uur

– zes groepsconsultaties waarin je focust op de behandelde stof van de afgelopen keer.

– drie Quick-scans (per groep) van anderhalf  uur

– ongeveer 100 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie.

De deelnemers krijgen een deelnemersmap á €69,50

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat á €25,-

Uk & Puk is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies aangezien het zich richt op alle ontwikkelingsgebieden en daarmee voldoet aan de Wet OKE. Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ door het Nederlands Jeugdinstituut. Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen.

Het doel van de training ‘Werken met baby’s’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. In de cursus staat wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen centraal. Het accent ligt op de interactie tussen medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk voldoende aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Deze training helpt de deelnemer beter bekend te raken met de zes interactievaardigheden en deze beter uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoed/materiaal
 • de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werken met baby’s in een opvangsituatie. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau.  Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:

 1. visie op baby’s en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Zoals eerder benoemd, is de training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt in de training de theorie aangeboden en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 40 studie uren. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten. De training bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan de eerste en de laatste bijeenkomst drie uur en de overige bijeenkomsten elke twee en een half uur duren.

* optioneel groepsbezoeken waarin je focust op de behandelde stof van de afgelopen keer. Per deelnemer wordt uitgegaan van 1,5 uur per bezoek voor de observatie en nabespreking. Ook de verwerking van bezoek in de vorm van een verslag valt binnen deze tijd. De groepsbezoeken zijn persoonsgebonden, maar vinden zo veel mogelijk gecombineerd plaats.

De deelnemers ontvangen het boek werken met baby’s in een groep á €12,90 en een deelnemersmap.
De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een Certificaat á €25,-

De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers en het teamoverleg. Pebblz adviseert zodoende ook om leidinggevenden te laten aansluiten bij de training.

Om bovenstaande reden biedt Pebblz de mogelijkheid om de training uit te breiden met groepsbezoeken. Bij een groepsbezoek wordt een deelnemer geobserveerd tijdens haar werkzaamheden op de babygroep, waarna zij individueel wordt gecoached op haar pedagogisch handelen en de inhoud van de training. Voor optimale implementatie en borging van de training adviseren wij om per deelnemer minimaal 1 groepsbezoek uit te voeren.

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus een bewijs van deelname uitgereikt krijgen.

Kwaliteitseisen Wet IKK
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

Werken met Baby's

Werken met Baby's

Wilt u de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? Dan is de training ‘werken met baby’s echt iets voor u. In deze training  leert u volgens het principe van ‘ervarend leren’. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby’s. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken,  een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria. De training voldoet tevens aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

BSO in Bloei

BSO in Bloei

De cursus ‘Bso in bloei’ is gericht op het leren werken volgens het Bso in Bloei (BiB) programma en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang.
In de cursus staat centraal wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hiermee tot “Bloei” te laten komen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de verschillende thema’s en spelgebieden en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij spelen in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en hoe het werken volgens het BiB programma hen hierin kan ondersteunen.

De pedagogisch medewerkers leren kinderen rijke speelplekken en brede ontwikkelingskansen te bieden, door te werken met het BiB programma in de bso groepen.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang, die gecertificeerd willen worden voor het werken met het BiB programma. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Een trainingsgroep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers voor één trainer is 14, afhankelijk van de trainingslocatie.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur. De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 28 studie-uren. Dit is inclusief de 16 studie-uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 1. Introductie BIB; de basics
 2. Pedagogische vaardigheden en kerndoelen
 3. Ontwikkeling van de kinderen (4-12 jaar)
 4. Inrichting;  de ruimte als derde pedagoog
 5. Observeren
 6. Spel en activiteiten begeleiding
 7. Communiceren met ouders
 8. Zelfvertrouwen, vieren en inspireren

Het BiB traject omvat het volgende:

– Acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur

– Ongeveer anderhalf uur per bijeenkomst aan zelfstudie (Totaal 12 uur)

De deelnemers ontvangen een deelnemersmap.

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen. Waardoor hij/zij als BiB pedagogisch medewerker aan de slag kan op de groep.

Plezier in Uitvoering

Plezier in Uitvoering

Het is goed om af en toe bij jezelf na te gaan Hoe zit het met mijn  werkdruk?’ en ‘werk ik eigenlijk nog wel met plezier?’ Plezier hebben in je werk is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. De training ‘Plezier in Uitvoering’ helpt je om meer plezier uit je werk te halen. Werknemers en werkgevers werken hierin samen aan het groeien van werkplezier en aan de ontwikkeling van medewerkers. Dit zal zorgen voor meer plezier in het werk dat je uitvoert, wat leidt tot betere resultaten! De training is gericht op een positieve insteek: “Wat motiveert jou” en “Wat zorgt dat jij je goed voelt?”

Er wordt uitgegaan van de positieve krachten van ieder mens, binnen het team en in de organisatie. Een prettige werksfeer zorgt voor minder spanningen, werkdruk en stress.

Samenspel op de BSO

Samenspel op de BSO

Samenspel op de BSO is een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. De training Samenspel op de BSO is ook te boeken via Pebblz. Voor meer informatie kunt u terecht op www.samenspelopdebso.nl.

De training zit vol met uitdagende oefeningen die je in je werk makkelijk direct kunt toepassen. We denken vanuit de dingen die je wel kunt en niet vanuit onmacht en beperkingen. De methode gaat uit van krachten en kwaliteiten. Plezier in Uitvoering bestaat uit drie onderdelen, voor de leidinggevende, voor jezelf en voor de teams.

Plezier in Uitvoering is maatwerk, ieder team, organisatie en individu is anders. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie bijdraagt aan een plezierige werkdag. Samen wordt gekeken naar wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak spreken we met elkaar af:

 • De doelgroep (eventuele bijzonderheden)
 • Het trainingstraject (met de daarbij horende studiebelasting)
 • Het doel
 • Resultaten

*De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training om zo de opgedane kennis te blijven borgen.

Basistraining VVE

Basistraining VVE

De training basis VVE is gericht op het leren werken met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma voor pedagogisch medewerkers. In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel peuters met een (risico op) taalachterstand optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de ontwikkelingsgebieden, samenwerking met basisscholen en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen door te werken middels een VVE-methode.

Het doel van de training ‘Basis VVE’ is het verhogen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten. De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 72 studie-uren. Dit is inclusief de 48 studie-uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De training bestaat uit twaalf dagdelen van circa 3,5  uur. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 • Bijeenkomst 1: Werken met een VVE Programma
 • Bijeenkomst 2: Taalontwikkeling
 • Bijeenkomst 3: Rekenprikkels
 • Bijeenkomst 4: Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Bijeenkomst 5: Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Bijeenkomst 6: Observeren en volgen van de ontwikkeling
 • Bijeenkomst 7: Opbrengstgericht werken
 • Bijeenkomst 8: Speelleeromgeving en hoeken
 • Bijeenkomst 9: Ouderbetrokkenheid en communicatie
 • Bijeenkomst 10: Interactievaardigheden
 • Bijeenkomst 11: Doorgaande lijn met de basisschool
 • Bijeenkomst 12: Met en van elkaar leren “Uitwisselen van verschillende VVE methode”

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

Een traject van 12 dagdelen en ongeveer 2,5 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie per training.

De deelnemers krijgen een deelnemersmap ontwikkeld door Pebblz.

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers en het teamoverleg. Pebblz adviseert zodoende ook om leidinggevenden te laten aansluiten bij de training.

*Zie ook bij ons aanbod onze: ‘Verdiepingstraining VVE’ welke goed aansluit op onze:  ‘Basis VVE training’.

Het waarborgen van de kennis en vaardigheden op het gebied van VVE, wordt in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VVE geregeld. Wanneer beroepskrachten werkzaam willen zijn op een VVE-groep, dienen zij hierin scholing te hebben gevolgd vanuit de opleiding of een bewijs van scholing te overleggen. Dit bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen,motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Pebblz verzorgt een training: “Basis VVE training” van 12 dagdelen waarbij de inhoud voldoet aan de bovenstaande punten.

Verdiepingstraining VVE

Verdiepingstraining VVE

In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Zij krijgen extra verdieping op het werken met het VVE programma Uk en Puk. Zo gaan zij dieper in op nieuwe recente ontwikkeling en vaardigheden die de huidige samenleving van ons vragen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die ieder 3 uur duren.

Het doel van de training ‘Verdieping  VVE’ is het verhogen en verdiepen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

*Ook dienen zij al enige voorkennis te moeten hebben op het werken met een vroeg voorschoolse educatie door bijvoorbeeld een Basis VVE programma te hebben afgerond. Zie in ons aanbod onze Basis VVE training.

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

In de training zullen de volgende onderwerpen aanbod komen:

 • Bijeenkomst 1: Pedagogische kernwaarden & shared thinking
 • Bijeenkomst 2: Pedagogische Vaardigheden, werken in kleine groepen, inrichting, hoeken & materiaal
 • Bijeenkomst 3: Observeren & executieve functies
 • Bijeenkomst 4: Activiteiten met baby’s, spelen met thema’s & creativiteit en expressie

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

Een traject van 4  dagdelen en ongeveer 2,5 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie per training.

De deelnemers krijgen een deelnemersmap ontwikkeld door Pebblz.

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers en het teamoverleg. Pebblz adviseert zodoende ook om leidinggevenden te laten aansluiten bij de training.

Het waarborgen van de kennis en vaardigheden op het gebied van VVE, wordt in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VVE geregeld. Wanneer beroepskrachten werkzaam willen zijn op een VVE-groep, dienen zij hierin scholing te hebben gevolgd vanuit de opleiding of een bewijs van scholing te overleggen. Dit bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen,motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

UK & PUK

UK & PUK

Uk & Puk is een VVE totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Bij Uk & Puk draait het dus niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Daarnaast wordt er binnen Uk & Puk aandacht besteed aan de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs en groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1.
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk

In het trainingstraject voor VVE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het vroeg voorschoolse educatie programma Uk & Puk Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht, zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen in de bijeenkomsten

 1. Introductie Uk & Puk
 2. Planning en organisatie
 3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
 4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 5. Speelleeromgeving en themahoeken
 6. Spraaktaalontwikkeling
 7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 8. Werken met boeken
 9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
 10. Observeren
 11. Ouderbetrokkenheid
 12. Rekenprikkels
 13. Hoe verder

Het Puk traject omvat het volgende:

Een traject van twee jaar (elke acht weken een bijeenkomst)

– 13 bijeenkomsten van zes uur

– zes groepsconsultaties waarin je focust op de behandelde stof van de afgelopen keer.

– drie Quick-scans (per groep) van anderhalf  uur

– ongeveer 100 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie.

De deelnemers krijgen een deelnemersmap á €69,50

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat á €25,-

Erkend door NJI

Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ door het Nederlands Jeugdinstituut. Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen.

Werken met Baby's

Werken met Baby's

Wilt u de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? Dan is de training ‘werken met baby’s echt iets voor u. In deze training  leert u volgens het principe van ‘ervarend leren’. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby’s. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken,  een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria. De training voldoet tevens aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

Het doel van de training ‘Werken met baby’s’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. In de cursus staat wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen centraal. Het accent ligt op de interactie tussen medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk voldoende aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Deze training helpt de deelnemer beter bekend te raken met de zes interactievaardigheden en deze beter uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoed/materiaal
 • de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werken met baby’s in een opvangsituatie. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau.  Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:

 1. visie op baby’s en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Zoals eerder benoemd, is de training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt in de training de theorie aangeboden en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 40 studie uren. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten. De training bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan de eerste en de laatste bijeenkomst drie uur en de overige bijeenkomsten elke twee en een half uur duren.

* optioneel groepsbezoeken waarin je focust op de behandelde stof van de afgelopen keer. Per deelnemer wordt uitgegaan van 1,5 uur per bezoek voor de observatie en nabespreking. Ook de verwerking van bezoek in de vorm van een verslag valt binnen deze tijd. De groepsbezoeken zijn persoonsgebonden, maar vinden zo veel mogelijk gecombineerd plaats.

De deelnemers ontvangen het boek werken met baby’s in een groep á €12,90, en een deelnemersmap.
De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een Certificaat á €25,-

De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers en het teamoverleg. Pebblz adviseert zodoende ook om leidinggevenden te laten aansluiten bij de training.

Om bovenstaande reden biedt Pebblz de mogelijkheid om de training uit te breiden met groepsbezoeken. Bij een groepsbezoek wordt een deelnemer geobserveerd tijdens haar werkzaamheden op de babygroep, waarna zij individueel wordt gecoached op haar pedagogisch handelen en de inhoud van de training. Voor optimale implementatie en borging van de training adviseren wij om per deelnemer minimaal 1 groepsbezoek uit te voeren.

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Erkend door NJI
De Training werken met baby’s is officieel erkend door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen.
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

BSO in Bloei

BSO in Bloei

De cursus ‘Bso in bloei’ is gericht op het leren werken volgens het Bso in Bloei (BiB) programma en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang.
In de cursus staat centraal wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hiermee tot “Bloei” te laten komen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de verschillende thema’s en spelgebieden en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij spelen in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en hoe het werken volgens het BiB programma hen hierin kan ondersteunen.

De pedagogisch medewerkers leren kinderen rijke speelplekken en brede ontwikkelingskansen te bieden, door te werken met het BiB programma in de bso groepen.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang, die gecertificeerd willen worden voor het werken met het BiB programma. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Een trainingsgroep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers voor één trainer is 14, afhankelijk van de trainingslocatie.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur. De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 28 studie-uren. Dit is inclusief de 16 studie-uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 1. Introductie BIB; de basics
 2. Pedagogische vaardigheden en kerndoelen
 3. Ontwikkeling van de kinderen (4-12 jaar)
 4. Inrichting;  de ruimte als derde pedagoog
 5. Observeren
 6. Spel en activiteiten begeleiding
 7. Communiceren met ouders
 8. Zelfvertrouwen, vieren en inspireren

Het BiB traject omvat het volgende:

– Acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur

– Ongeveer anderhalf uur per bijeenkomst aan zelfstudie (Totaal 12 uur)

De deelnemers ontvangen een deelnemersmap. Daarnaast ontvangen de deelnemers aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen. Waardoor hij/zij als BiB pedagogisch medewerker aan de slag kan op de groep.

Samen spelen op de BSO

Samen spelen op de BSO

Samenspel op de BSO is een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. De training Samenspel op de BSO is ook te boeken via Pebblz. Voor meer informatie kunt u terecht op www.samenspelopdebso.nl.

Plezier in Uitvoering

Plezier in Uitvoering

Het is goed om af en toe bij jezelf na te gaan Hoe zit het met mijn  werkdruk?’ en ‘werk ik eigenlijk nog wel met plezier?’ Plezier hebben in je werk is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. De training ‘Plezier in Uitvoering’ helpt je om meer plezier uit je werk te halen. Werknemers en werkgevers werken hierin samen aan het groeien van werkplezier en aan de ontwikkeling van medewerkers. Dit zal zorgen voor meer plezier in het werk dat je uitvoert, wat leidt tot betere resultaten! De training is gericht op een positieve insteek: “Wat motiveert jou” en “Wat zorgt dat jij je goed voelt?”

Er wordt uitgegaan van de positieve krachten van ieder mens, binnen het team en in de organisatie. Een prettige werksfeer zorgt voor minder spanningen, werkdruk en stress.

De training zit vol met uitdagende oefeningen die je in je werk makkelijk direct kunt toepassen. We denken vanuit de dingen die je wel kunt en niet vanuit onmacht en beperkingen. De methode gaat uit van krachten en kwaliteiten. Plezier in Uitvoering bestaat uit drie onderdelen, voor de leidinggevende, voor jezelf en voor de teams.

Plezier in Uitvoering is maatwerk, ieder team, organisatie en individu is anders. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie bijdraagt aan een plezierige werkdag. Samen wordt gekeken naar wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak spreken we met elkaar af:

 • De doelgroep (eventuele bijzonderheden)
 • Het trainingstraject (met de daarbij horende studiebelasting)
 • Het doel
 • Resultaten

*De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training om zo de opgedane kennis te blijven borgen.