Coaching op maat

Wij bieden verschillende vormen en trajecten van coaching aan. Omdat alle coachingstrajecten op maat verzorgd zullen worden, afgestemd op de behoefte van de organisaties zijn de leerdoelen, resultaten en de belasting en de inhoud van de coachingstrajecten voor ieder verschillend. Om deze reden zal er voorafgaande aan het coachingstraject gewerkt worden met een coachovereenkomst waarin we al deze punten met elkaar afstemmen, zodat het coach traject volledig bij uw wensen aan zal sluiten. Onderstaand staan verschillende vormen van coachingstrajecten die wij aanbieden. Uiteraard zoals eerder benoemd zal het moeten passen bij uw wensen, visie en organisatie en worden verdere details met elkaar afgestemd in een coach overeenkomst.
Individueel coachingstraject

Wil jij jezelf of je werknemers helpen in hun persoonlijke groei, dan is een individueel coachtraject daar geschikt voor. Samen met de coachee en/-of werkgevers gaan wij op zoek naar de coachvraag en stellen wij een plan van aanpak op om de gewenste resultaten te behalen. Aan de hand van verschillende coach methodes en werkvormen zal gewerkt worden aan de opgestelde coachdoelen. Je wordt tijdens het coachen gestimuleerd om kritisch naar je omgeving, maar vooral ook naar jezelf te kijken. Vragen als: ‘Wat maakt dat iets jou raakt?’ of ‘waarom doe je wat je doet?’, zijn vragen waarmee we samen aan de slag gaan. Omdat ieder persoon anders is en ieder coachtraject op maat aangeboden zal worden, vindt er altijd eerst een vrijblijvend eerste gesprek plaats. In dit gesprek wordt gekeken wordt of de coach en de coachee een klik hebben en of er een wederzijds gevoel is samen verder te zullen komen. Ook wordt gekeken of het coachingstraject geschikt is.

Image

Pedagogisch coach


De pedagogisch coach zet zich in om de kwaliteit van het pedagogisch handelen van de medewerkers te verhogen, ter versterking van de kwaliteit op de VVE-groep op de langere termijn. Centraal in de begeleiding van de pedagogisch coach staat het motto: ‘leer mij het zelf te doen’. De bedoeling is niet om de medewerkers taken uit handen te nemen, maar ze te ondersteunen en begeleiden in het zelfstandig leren uitvoeren van de taken.

De kerntaken van een pedagogisch coach:

Coaching van de pedagogisch medewerkers

Hierbij richt de coach zich op het versterken van de pedagogische vaardigheden van de medewerkers, de basale pedagogische vaardigheden en in het bijzonder de educatieve vaardigheden. De coach draagt er daarnaast ook zorg voor dat het pedagogisch beleid van de organisatie wordt geborgd en begeleidt de medewerkers in de overgang bij eventuele beleidswijzigingen.
Werken met een focus op opbrengst

De coach biedt ondersteuning bij het observeren en invullen van het kindvolgsysteem en helpt bij het opstellen van handelingsplannen. De opzet is om medewerkers te leren om alle informatie die wij verzamelen via observaties en het kindvolgsysteem te duiden en te gebruiken om het aanbod op de groep vorm te geven.
Ondersteuning (zorg)kinderen en ouders

De coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij de begeleiding van kinderen die een extra zorgbehoefte hebben. Ze coacht de medewerkers in signaleren en het bieden van die extra zorg. Bij een complexe casus kan de coach er voor kiezen om de zorg (deels) over te nemen. Daarnaast onderhoudt de coach de contacten met externe partijen (zorg- en hulpverleners) en sluit zij eventueel aan bij de gesprekken met ouders.
Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris is deskundig op het gebied van kindermishandeling/huiselijk geweld en is goed op de hoogte van het werken met de meldcode en de recente veranderingen. Wij werken als (ondersteunend)contactpersoon binnen de organisatie. De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode, indien er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De aandachtsfunctionaris coacht collega’s in het signaleren en communiceren van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer nodig sluit zij aan bij gesprekken met ouders. Daarnaast onderhoudt de aandachtsfunctionaris de contacten met externe partijen, bijvoorbeeld Veilig Thuis. Pebblz kan contracten voor langdurige trajecten af nemen met organisaties maar is ook voor één losse casus in te schakelen. Verder verzorgen wij ook een workshop op locaties aan professionals werkend met kinderen. Eventueel is een training op maat ontwikkeld ook mogelijk.

Plezier op het werk

Het is goed om af en toe bij jezelf na te gaan Hoe zit het met mijn werkdruk?’ en ‘werk ik eigenlijk nog wel met plezier?’ Plezier hebben in je werk is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. De training ‘Plezier op het werk’ helpt je om meer plezier uit je werk te halen. Werknemers en werkgevers werken hierin samen aan het groeien van werkplezier en aan de ontwikkeling van medewerkers. Dit zal zorgen voor meer plezier op het werk dat je uitvoert, wat leidt tot betere resultaten! De training is gericht op een positieve insteek: “Wat motiveert jou” en “Wat zorgt dat jij je goed voelt?”

Er wordt uitgegaan van de positieve krachten van ieder mens, binnen het team en in de organisatie. Een prettige werksfeer zorgt voor minder spanningen, werkdruk en stress.

De training zit vol met uitdagende oefeningen die je in je werk makkelijk direct kunt toepassen. We denken vanuit de dingen die je wel kunt en niet vanuit onmacht en beperkingen. De methode gaat uit van krachten en kwaliteiten. Plezier op het werk bestaat uit drie onderdelen, voor de leidinggevende, voor jezelf en voor de teams.

Plezier op het werk is maatwerk, ieder team, organisatie en individu is anders. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie bijdraagt aan een plezierige werkdag. Samen wordt gekeken naar wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak spreken we met elkaar af:

  • De doelgroep (eventuele bijzonderheden)
  • Het trainingstraject (met de daarbij horende studiebelasting)
  • Het doel
  • Resultaten

*De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training om zo de opgedane kennis te blijven borgen.