UK & PUK

Uk & Puk is een VVE totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Bij Uk & Puk draait het dus niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Over de training

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Daarnaast wordt er binnen Uk & Puk aandacht besteed aan de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs en groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1.
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk

Doel, doelgroep & niveau

In het trainingstraject voor VVE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het vroeg voorschoolse educatie programma Uk & Puk Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie)

Trainingstraject

Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht, zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen in de bijeenkomsten

 1. Introductie Uk & Puk
 2. Planning en organisatie
 3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
 4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 5. Speelleeromgeving en themahoeken
 6. Spraaktaalontwikkeling
 7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 8. Werken met boeken
 9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
 10. Observeren
 11. Ouderbetrokkenheid
 12. Rekenprikkels
 13. Hoe verder

Studiebelasting

Het Puk traject omvat het volgende:

Een traject van twee jaar (elke acht weken een bijeenkomst)

– 13 bijeenkomsten van zes uur

– zes groepsconsultaties waarin je focust op de behandelde stof van de afgelopen keer.

– drie Quick-scans (per groep) van anderhalf  uur

– ongeveer 100 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie.

Studiemateriaal

De deelnemers krijgen een deelnemersmap á €69,50

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat á €25,-

Resultaat & kwalificatie

Uk & Puk is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies aangezien het zich richt op alle ontwikkelingsgebieden en daarmee voldoet aan de Wet OKE. Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ door het Nederlands Jeugdinstituut. Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen.