VVE Basistraining

De VVE Basistraining is gericht op het leren werken met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma voor pedagogisch medewerkers. In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel peuters met een (risico op) taalachterstand optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de ontwikkelingsgebieden, samenwerking met basisscholen en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen door te werken middels een VVE-methode.
Image

Doel, doelgroep & niveau

Het doel van de training ‘VVE Basistraining’ is het verhogen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Trainingstraject

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten. De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 72 studie-uren. Dit is inclusief de 48 studie-uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De training bestaat uit twaalf dagdelen van circa 3,5  uur. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 • Bijeenkomst 1: Werken met een VVE Programma
 • Bijeenkomst 2: Taalontwikkeling
 • Bijeenkomst 3: Rekenprikkels
 • Bijeenkomst 4: Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Bijeenkomst 5: Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Bijeenkomst 6: Observeren en volgen van de ontwikkeling
 • Bijeenkomst 7: Opbrengstgericht werken
 • Bijeenkomst 8: Speelleeromgeving en hoeken
 • Bijeenkomst 9: Ouderbetrokkenheid en communicatie
 • Bijeenkomst 10: Interactievaardigheden
 • Bijeenkomst 11: Doorgaande lijn met de basisschool
 • Bijeenkomst 12: Met en van elkaar leren “Uitwisselen van verschillende VVE methode”

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

Studiebelasting

Een traject van 12 dagdelen en ongeveer 2,5 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie per training.

Studiemateriaal

De deelnemers krijgen een deelnemersmap ontwikkeld door Pebblz. De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

Resultaat & kwalificatie

Het waarborgen van de kennis en vaardigheden op het gebied van VVE, wordt in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VVE geregeld. Wanneer beroepskrachten werkzaam willen zijn op een VVE-groep, dienen zij hierin scholing te hebben gevolgd vanuit de opleiding of een bewijs van scholing te overleggen. Dit bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen,motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Pebblz verzorgt een training: “VVE Basistraining” van 12 dagdelen waarbij de inhoud voldoet aan de bovenstaande punten.