Werken met baby's

Wilt u de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? Dan is de training ‘werken met baby’s echt iets voor u. In deze training leert u volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria. De training voldoet tevens aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK'

Doel, doelgroep & niveau

Het doel van de training ‘Werken met baby’s’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. In de cursus staat wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen centraal. Het accent ligt op de interactie tussen medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk voldoende aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Deze training helpt de deelnemer beter bekend te raken met de zes interactievaardigheden en deze beter uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoed/materiaal
 • de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werken met baby’s in een opvangsituatie. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau.  Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Trainingstraject

De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:

 1. visie op baby’s en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Zoals eerder benoemd, is de training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt in de training de theorie aangeboden en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 40 studie uren. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten. De training bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan de eerste en de laatste bijeenkomst drie uur en de overige bijeenkomsten elke twee en een half uur duren.

* optioneel groepsbezoeken waarin je focust op de behandelde stof van de afgelopen keer. Per deelnemer wordt uitgegaan van 1,5 uur per bezoek voor de observatie en nabespreking. Ook de verwerking van bezoek in de vorm van een verslag valt binnen deze tijd. De groepsbezoeken zijn persoonsgebonden, maar vinden zo veel mogelijk gecombineerd plaats.

Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen het boek werken met baby’s in een groep á €12,90 en een deelnemersmap.
De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een Certificaat á €25,-

Groepsbezoeken

Om bovenstaande reden biedt Pebblz de mogelijkheid om de training uit te breiden met groepsbezoeken. Bij een groepsbezoek wordt een deelnemer geobserveerd tijdens haar werkzaamheden op de babygroep, waarna zij individueel wordt gecoached op haar pedagogisch handelen en de inhoud van de training. Voor optimale implementatie en borging van de training adviseren wij om per deelnemer minimaal 1 groepsbezoek uit te voeren.

Resultaat & kwalificatie

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus een bewijs van deelname uitgereikt krijgen.

Kwaliteitseisen Wet IKK
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.